I påvente av ekstremværet "Tor"

Sikre anlegget før uværet

Gjennom vinteren er det gjerne perioder med mye uvær, og det er viktig å jevnlig se over båt, brygge- og marinaanlegg.

Marina Solutions AS er Norges største leverandør av marinasystemer, og har levert marinaanlegg, flytebrygger og flytemoloer langs hele Norges kyst. Før stormen er det flere ting båt- og bryggeeiere kan gjøre for å sikre brygge og anlegg:

1. Forankring og innfesting til brygger bør sjekkes for svakheter eller skader. Husk også å sjekke kryssforankringen mot land, og påse at rykkdempere ligger fritt og får arbeide slik de skal. Sjekk alle innfestinger/hengsler av utriggere til brygger, og koblinger mellom brygger.

2. Sikre landgangen med sideveis fortøyninger ned i sidene på brygga for å hindre at landgangen faller i vannet.

3. Ligg helst med baugen mot været, dersom det er mulig. Båter som ligger i båser skal være oppstrammet med strekkavlastere. Sørg for at båten ikke kan komme i kontakt med brygge eller utrigger, og fendre godt. Sett gjerne opp en ekstra springfortøyning. På spesielt utsatte steder bør det vurderes å flytte båter til mer skjermede havner/båtplasser.

4. I rekker der utriggerne ikke er i bruk og båsene er tomme, bør det bindes tau i ytterkant slik at avstanden mellom hver utrigger beholdes.

5. Kontroller at elektriske systemer er i god stand og tette for vanninntrengning.

6. Sjekk at strøm, selvlensing og lensesystemer på båten fungerer. Sjekke at luker og dører er terset/forsvarlig lukket.

7.  Om mulig, sjekk at forankringene ligger i den retningen den skal og har riktig kraft.

8. Se gjerne til båter og anlegg under uværet dersom det er mulig, men ta ingen unødig risiko. Det er viktigere å ta vare på liv og helse enn å sikre materielle verdier.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål knyttet til ettersyn og vedlikehold, eller dersom du oppdager skader i forbindelse med uvær. Marina Solutions AS har  to egne servicebåter og ulike samarbeidspartnere, noe som gjør det mulig å tilby rask assistanse dersom noe skulle oppstå.